โรงเรียนวัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” พัฒนาบุคลากร ประชุมทบทวน OBEC Content Center

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 และวันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งานระบบและการเผยแพร่สื่อการสอน เพื่อขับเคลื่อนการใช้งานคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

โดย นายวสันต์ แจ้งแสง, นางนวกานต์ มณีศรี, นายอาสา มั่นหมาย และนางสาวกรรทิมา บัณฑิตทอง รับหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำการอัพเดทข้อมูลส่วนตัวในระบบ OBEC Content Center และทบทวนการอัพโหลดสื่อการสอนดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ในวงการศึกษา โดยใช้ระบบ Content Management System (CMS)

และ นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ และคณะวิทยากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไป

You may also like...