โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ประชุมวางแผนการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้ประชุมวางแผนการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ โดย ผู้อำนวยการ อาทิตย์ โยมด้วง เป็นประธานในการประชุม และมีการร่วมมือกับทางโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม โรงเรียนวัดแสนตอ โรงเรียนวัดหนองพลับ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า โรงเรียนบ้านเขาช่อง และซึ่งทางโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ขอขอบคุณสำหรับการร่วมมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือในครั้งนี้

You may also like...