โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและวางแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” เป็นประธานในการประชุมครู เรื่อง การปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่อง การยกเว้นครูอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04001/ว545 และ ศธ 04001/ว546 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ผลจากการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมได้ลงมติให้ยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ตามมติ ครม. และวางแผนการดูแลทรัพย์สินของทางราชการซึ่งจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

You may also like...