โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา “วันความปลอดภัย ร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยร้ายยาเสพติด”

วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา” วันความปลอดภัย ร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยร้ายยาเสพติด” โดยได้รับเกียรติจาก ด.ต.พิเชษฐ์ โหมดงาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรและการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดอบายมุข การทะเลาะวิวาทและการพนันรูปแบบต่างๆ 🙏🏻ขอขอบคุณท่านวิทยากรมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

You may also like...