ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...