โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาการเชิงออกแบบเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพเชิงสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในจังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...