ประกาศผลการประเมินทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ (Phonics)

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

โรงเรียนวัดทุ่งสมอได้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์(Phonics) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยมีครูผู้สอนดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล คุณครูณัฐรดา สายเทียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 คุณครูธันวดี ศรีกุลจันทร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูมินตรา ละออเอี่ยม

ทางโรงเรียนวัดทุ่งสมอขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนและนักเรียน และขอขอบคุณในความตั้งใจของทุกคนนะคะ

You may also like...