Tagged: โรงเรียนบ้านซ่อง

โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 8 มกราคม 2567 รับการนิเทศ ติดตาม โดยนางชลณา ม่วงหวาน และนางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก์ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนบูรณาการพหุปัญญา การดำเนินงาน/การจัดการการเรียนการสอนโครงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และทิศทางแผนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ดำเนินการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ออกเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำคณะกรรมการ และให้กำลังใจแก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “มารยาทงามอย่างไทย มีวินัย รับผิดชอบ” เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นหาเข้าใจในเรื่องต้นทุนคุณธรรม คุณธรรมต้นทุน คุณธรรมเป้าหมาย และคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประธานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความรู้ ชี้แจง และคอยให้คำแนะนำแก่นักเรียนในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 12 มกราคม 2567 นำโดยพระอาจารย์ประสิทธิ์ ฐิตสีโล วัดใหม่บางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ ,นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานกิจกรรมในการกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีกาญจน์ 2 พร้อมด้วยคณะกลุ่มส่งเสริมฯ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยกระเจา และคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร ขนม และของขวัญของรางวัล เพื่อสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ให้กับเด็กๆทุกคนได้มีความสุข