วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566  พิธีมอบเกียรติคุณบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ประธานในพิธีมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม และกิจกรรม Open House “ เปิดบ้านวิชาการ  เปิดโลกการเรียนรู้ ” ณ โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบคุณ ครูประทีป คลองน้อย ครูวริยาพร ศรีทองทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า กล้องและภาพถ่าย

โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ จ.เชียงใหม่ ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมห้องเรียนอริยะ บูรณาการงานทักษะอาชีพ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านช่องและโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนบ้านซ่อง โดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประธานสนามสอบ นางสาวอุดมรัตน์ เบ็ญพาด และนางสาวกิติยา สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านไพรงาม เป็นกรรมการคุมสอบในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.ชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566  ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การต้อนรับคณะทำงาน นิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  นำโดย นายสรศักดิ์ ไสยะหุต  ,นายสาโรช ใจชื้น  อาสาสมัครเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นางเมตตา สุกใส ,นางสาลินี  อุดมผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางชลณา  ม่วงหวาน  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ้านซ่อง

โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งตระหนักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านซ้องสาธุการ