เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ร่วมทำแบบทดสอบ กาญจน์สมองไว ตอนที่12

กาญจน์สมองไว ตอนที่1 […]

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า ประกาศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ […]