นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันCovid 19 เข็มสาม และ ศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 24 เดือ […]

การประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านบ่อระแหง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ […]

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ทำความสะอาด-ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เตรียมพร้อมเปิดโรงเรียน

ในวันที่ 24 มิถุนายน […]