การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจอก หัวข้อ “การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 25...

การดำเนินการขยายผล “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER)”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 25...