Tagged: โรงเรียนบ้านหนองจอก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 1...

การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจอก หัวข้อ “การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรี...

การดำเนินการขยายผล “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER)”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาว...