ตุลาคม 2021 14
โรงเรียนบ้านหลุมหินได้รับรางวัลชนะเลิศยอดนักอ่านดีเด่น โครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์การอ่าน” ประจำปีการศึกษา 2564
Posted By : Santisawangmek

โรงเรียนบ้านหลุมหินได้รับรางวัลชนะเลิศยอดนักอ่านดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564