Tagged: โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

คุณลุงศรีธนนชัย กิตติอุดมพานิช (ลุงนน) นำที่ตักขยะมามอบให้กับโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

คุณลุงศรีธนนชัย กิตติอุดมพานิช (ลุงนน) นำที่ตักขยะมามอบให้กับโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นเข้ารับการประเมินการดำเนินงานสนองนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นเข้ารับการประเมินการดำเนินงานสนองนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒ โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลพระแท่น ให้ทางโรงเรียนใช้สระว่ายน้ำในการจัดกิจกรรม”การฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต”ทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสับดาห์

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลพระแท่น ให้ทางโรงเรียนใช้สระว่ายน้ำในการจัดกิจกรรม”การฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต”ทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสับดาห์