Tagged: โรงเรียนบ้านโคราช

การนิเทศชั้นเรียน “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” และการการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศการนิเทศชั้นเรียน “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” และ

วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้าน...