Tagged: โรงเรียนบ้านไผ่สี

0

โรงเรียนบ้านไผ่สี ได้ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ออกไปอีกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป

0

ประกาศ!!! โรงเรียนบ้านไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND (ต่อเนื่องจากเดิม)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ...