Tagged: ITA Kan2

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา ...

0

ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจ...

0

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของ...

0

“กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวล...