วันที่ 14 ธันวาคม 2563 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00น. ได้มีพิธีลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ลงนามร่วมกับบุคลากรในสังกัด การจัดทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ผ่านมา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังตลอดมา

You may also like...

ใส่ความเห็น