สพป.กาญจนบุรี เขต 2 “สร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท” (บ้านหลังที่ 2)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท (บ้านหลังที่ 2) เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ภู่ระหงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมิดชิด ปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยโรงเรียนวัดหนองโรงเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ นำโดย นางสาวศศิมาพร คชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกันนี้ พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น นิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี เมตตาสนับสนุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น