การประชุมกำหนดแนวทาง และผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษา พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทน เข้าร่วมการประชุม ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง และผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวสุภาพ จัดละ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

You may also like...

ใส่ความเห็น