ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น