โรงเรียนบ้านดอนมะขาม จัดการประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19)

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม ได้จัดประชุมคณะครู เพื่อลงความเห็นและชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากรูปแบบ On-Site เป็นรูปแบบ On-hand และ Online ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

ภาพ การประชุม

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ เชิญบุคลากรทุกท่านร่วมประชุมเกี่ยวกับการป้องกันสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.
Next post โรงเรียนบ้านไผ่สี จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand