เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 นำโดยคณะครูช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ทำการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ ON-Site ได้

ใส่ความเห็น