โรงเรียนบ้านหนองกรดทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ ทำการมอบใบงานและใบความรู้แกนักเรียน ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด

You may also like...

ใส่ความเห็น