โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ เชิญบุคลากรทุกท่านร่วมประชุมเกี่ยวกับการป้องกันสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2564 ท่านผู้บริหาร คณะครูร่วมประชุมวางแผนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

You may also like...

ใส่ความเห็น