โรงเรียนวัดสระลงเรือแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On-Hand ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น