เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๔  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง นำโดย นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง พาคณะครูเข้าศึกษาดูงานการเงินและพัสดุที่โรงเรียนวัดทุ่งประทุน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการ สุจิตรา  มีจำรัส  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งประทุนและคณะครูให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุ

ใส่ความเห็น