ประกาศ !! โรงเรียนบ้านโคราช

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านโคราช ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านโคราช จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจะดีขึ้นหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

You may also like...

ใส่ความเห็น