โรงเรียนบ้านหนองหินได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 กันยายน 25 […]

โรงเรียนบ้านหนองหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ศึกษาดูงาน บริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองหิน

วันที่ 29 กันยายน 25 […]

โรงเรียนบ้านหนองหินได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาค […]

โรงเรียนบ้านหนองหิน ได้เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 28 พฤษภาคม 25 […]