Author: Waraporn Jairuan

โรงเรียนบ้านหนองหินได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนบ้านหนองหินได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้า...

โรงเรียนบ้านหนองหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ศึกษาดูงาน บริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองหิน

โรงเรียนบ้านหนองหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ศึกษาดูงาน บริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองหิน

วันที่ 29 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้า...

0

โรงเรียนบ้านหนองหิน ได้เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้า...