ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา (ฉบับที่ ๓)

เรื่อง  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากเดิม เปิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ด้วยทางโรงเรียนบ้านท่ามะกาได้พิจารณาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID  ๑๙)  ซึ่งพบว่ามีการแพร่ระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับสถานการณ์พื้นที่โดยรอบสถานศึกษามีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค  และมีผู้ปกครองนักเรียนหลายคนที่ทำงานในโรงงานที่มีการแพร่ระบาดของโรคในขณะนี้  ซึ่งสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออยู่ในระหว่างการกักตัว  ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ทางโรงเรียนจึงคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID  ๑๙) 

You may also like...

ใส่ความเห็น