โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ผลการประเมินภายนอก สมศ. ระดับ ดี

ผลการประเมินภายนอก สมศ. ของโรงเรียนบ้านสระลุมพุก​ สรุปผลการประเมิน ระดับ ดี
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายงานฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ ๒ ก.ค. ๖๔)

You may also like...

ใส่ความเห็น