โรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบเงินทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร มอบเงินทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT และทุนอุดหนุน นักเรียน ยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น

Previous post ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Hand ระหว่างวันที่ 26 – 30 ก.ค.64
Next post ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งและคณะครูเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 2019