ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงประกาศให้ผู้ที่มีความประสงค์
ขอย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 ตามแบบที่ ก.ค.ศ.
กำหนด พร้อมเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ดังนี้

 1. คำร้องขอย้าย จำนวน 5 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ.16 จำนวน 5 ชุด โดยรับรอง
  สำเนาความถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 5 ฉบับ
 2. เอกสารประกอบการพิจารณาคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ จำนวน 5 เล่ม
  ทั้งนี้ ให้ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภายในวันที่
  15 สิงหาคม 2564 กรณี ส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าไม่
  ประสงค์ขอย้าย และหากไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

You may also like...

ใส่ความเห็น