โรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ในวันที่  28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.  
โดยมีนางชลณา  ม่วงหวาน  ศึกษานิเทศก์  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2            
คอยให้คำแนะนำ วิธีการ เพื่อดำเนินการพัฒนากิจกรรมการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้  Active Learning

You may also like...

ใส่ความเห็น