ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา (ฉบับที่ ๔)
31
- กรกฎาคม
2021
Posted By : กุลริศา ศรีโมรา
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา (ฉบับที่ ๔)

เรื่อง  การเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On site และการปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ใส่ความเห็น