ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา (ฉบับที่ ๔)

เรื่อง  การเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On site และการปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

You may also like...

ใส่ความเห็น