เนื่องจากมีบุคลากรในสำนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้มีมาตรการกักตัวข้าราชการและบุคลากรทุกคน เป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม-12 สิงหาคม 2564)

ใส่ความเห็น