YouTuber โรงเรียนวัดพังตรุ

นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรเรียนวัดพังตรุ อยากให้คณะครูจีดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนและกลุ่มบุคคลอื่นสามารถเข้าถึง และเรียนรู้นอกเวลาได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดทำคลิปการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องต่างๆผ่านสื่อโซเชียลอย่าง Youtube หลังจากเรียนในชั่วโมงแล้ว นักเรียนยังสามารถเข้าไปเรียนซ้ำอีกได้หลายๆครั้งและทุกเวลา

You may also like...

ใส่ความเห็น