Author: ชัญญา สังขฤทธิ์

โรงเรียนวัดพังตรุรับการประเมินทักษะภาษาอังฤษด้านการฟัง พูด และสะกดคำตามหลัก Phonics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนวัดพังตรุรับการประเมินทักษะภาษาอังฤษด้านการฟัง พูด และสะกดคำตามหลัก Phonics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การประเมินทักษะภาษาอังกฤษเรื่องการ...