เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero ในวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน
ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero ในวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM (สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้)

๑. แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน
ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero
๒. แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว

You may also like...

ใส่ความเห็น