เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน
ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero ในวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM (สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้)

๑. แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน
ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero
๒. แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว

ใส่ความเห็น