โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประกาศเรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 4)

📣ประกาศโรงเรียนบ้านสระลุมพุก📣

เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 4)

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดดกาญจนบุรี พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านสระลุมพุกตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On hand Online OnDeman ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โรงเรียนบ้านสระลุมพุกยังเปิดทำการสำหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ

You may also like...

ใส่ความเห็น