การเรียนการสอนออนไลน์ Online

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการสอนออนไลน์ Online ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6


โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 นำโดยนางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวย การโรงเรียน คณะครู ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้จัดการสอนออนไลน์ผ่านแอปพิเคชั้น Google Meet และ Line ทางโรงเรียนต้อง ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้การ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาโดยตลอด

Previous post โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “โครงการการประชุมสัมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
Next post โรงเรียนบ้านไผ่สี ได้ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ออกไปอีกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป