ประกาศผลการคัดเลือกสื่อ คลิปรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และได้กำหนดกิจกรรมจัดประกวดแข่งขันสื่อคลิปรณรงค์สร้างการับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

You may also like...

ใส่ความเห็น