02
- กันยายน
2021
Posted By : ชนนิกานต์ รักอาชีพ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอแจ้งการโอนมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้โอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้

ใส่ความเห็น