วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการออกตรวจรับครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนDLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน
9 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  2. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  3. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
  4. โรงเรียนวัดดงสัก
  5. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  6. โรงเรียนบ้านดอนสระ
  7. โรงเรียนบ้านโคราช
  8. โรงเรียนบ้านพนมนาง
  9. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข

โรงเรียนได้รับจัดสรรครุภัณฑ์โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รวบรวมคำขอครุภัณฑ์ของโรงเรียนส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับจัดสรรงบประมาณมายัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ ก่อนมีการส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน จากนั้นคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์จึงได้ดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ ณ โรงเรียนที่ได้รับครุภัณฑ์อีกครั้ง ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ที่ได้สละเวลาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น