มอบบ้านหลังที่ 5 (เด็กชายบัณฑิต จันทร์เครือ และเด็กชายเกรียงไกร จันทร์เครือ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบบ้านหลังที่ 5 ตามโครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท ให้กับเด็กชายบัณฑิต จันทร์เครือ และเด็กชายเกรียงไกร จันทร์เครือ (สองพี่น้อง) นักเรียนโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานในพิธี สภาองค์กรชุมชนตำบลหวายเหนียว, คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่ามะกา และผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ได้ร่วมในการต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธฺ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดำเนินการสร้างบ้านให้กับเด็กชายบัณฑิต จันทร์เครือ และเด็กชายเกรียงไกร จันทร์เครือ

สำหรับบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริจาคตามจุดประสงค์โครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท  ได้ให้การช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ลดความแออัด พร้อมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากที่พักของนักเรียนอาศัยอยู่กับครอบครัว จำนวนทั้งหมด 6 คน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ในการนี้นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา, ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธฺ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ เด็กชายบัณฑิต จันทร์เครือ และเด็กชายเกรียงไกร จันทร์เครือ

ในการดำเนินการครั้งนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” นางสาวปัทมา สายสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐละภาคเอกชน อีกทั้งผู้ที่ช่วยสร้างบ้านหลังนี้โดยไม่คิดมูลค่าตอบแทน ช่างก่อสร้าง แม่บ้าน ทุกท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น