การวิจัยและจัดทำรายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

ได้จัดทำงานวิจัยเพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

จัดทำโดย นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

You may also like...

ใส่ความเห็น