“การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง”

“การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณโดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็น ขาดแคลนโดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ตัวแทนสถานศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) และผู้ทรงคุณวุฒิ

You may also like...

ใส่ความเห็น