นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและเด็กนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและเด็กนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งได้ร่วมหารือกับทีมงานมูลนิธิเรื่องการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านหนองหิน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 186 คน ครู 12 คน มีนางปภาวริน เลิศอาวาส เป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ว่า โรงเรียนบ้านหนองหิน จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี มีความรู้ มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21

You may also like...

ใส่ความเห็น