การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,นางสาวสุภาพ จัดละ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล, นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน,นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา, นายกฤษกร ศิริแก้ว ผู้แทนครูผู้สอน และนางสาวศศิพร ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม เจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการและกิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาของนักเรียน กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

You may also like...

ใส่ความเห็น