นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้🔸รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564🔸ได้แก่ 1. นางสาวจินตนา อินทรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 1422. นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง3. นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์🔹รางวัลครูผู้สอนดีเด่น🔹ได้แก่ นางสาวกัญญาพัฒน์ มามาตร ครูโรงเรียนบ้านท่ามะกา🔸รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด🔸ได้แก่ 1.นางกัญญารัตน์ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนวัดสนามแย้2.นางจิราวรรณ เนตร์สว่าง ครูโรงเรียนประชาวิทยาคาร3.นางยุกฟ้า พวงธรรม ผอ.โรงเรียนประชาวิทยาคาร4.นายอาทิตย์ โยมด้วง ผอ.โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 26.โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ🔹รางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา” ประจำปี 2564 🔹ได้แก่ 1.นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผอ.โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 1422.นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา3.นางปภาวริน เลิศอาวาส ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหิน4.นางสาวจินตนา อินทรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 1425.นางสาวขวัญตา มีพันธ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร”6.นางสาวจิราภา อ่ำแจ้ง ครูโรงเรียนวัดสาลวนาราม7.นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์

You may also like...

ใส่ความเห็น