โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand Online On-demand วันที่ ๑๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทราบ ๑. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand Online On-demand วันที่ ๑๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. นักเรียนรับใบงาน วันจันทร์ที่ ๑๗ ม.ค. ๖๕ (อ.๒-ป.๖ รับนมโรงเรียน) สถานที่และเวลา ตามที่ครูประจำชั้นนัดหมาย ๓. ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาช่วยกันการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน (กำจัดผักตบชวาและตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำ เตรียมอุปกรณ์มาด้วย) วันอังคาร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๔. ชั้น อ.๒ – ป.๖ การรับเงินอาหารกลางวันในช่วงการเรียน On Hand Online On-demand วันที่ ๔ – ๓๑ ม.ค. ๖๕ ทางโรงเรียนจะเบิกจ่ายให้ผู้ปกครอง ช่วงสิ้นเดือน ม.ค. ๖๕ (จะแจ้งผู้ปกครองทราบในโอกาสต่อไป) ๕. นักเรียนมาโรงเรียน วันอังคาร ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๖. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น